Welkom bij Mier Fysiotherapie, bellen of appen: 06-21946183 of maak een afspraak via Contactformulier

Privacy Policy

Privacy Policy

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen voeren, houdt Mier Fysiotherapie  een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.  Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mier Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leverancier worden door Mier Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie tijdens de behandelperiode;
 • Verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek;
 • Contact met medisch professional.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Fysio- en of manueel therapeutisch behandeltraject.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Mier Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch;
 • Actuele gezondheid en conditie;
 • Huisarts;
 • Medische gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Mier Fysiotherapie verwerkt persoonsgegevens van medewerkers voor de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • Verzorgen van de financiële administratie.

 

Grondslag voor de verweking van deze gegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • Verzorgen van loonstrookspecificatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Mier Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • BIG-registratienummer;
 • KNGF-lidmaatschap nummer.

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Mier Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier ‘Nieuwsbrief’.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mier Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Mier Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mier Fysiotherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mier Fysiotherapie) tussen zit. Mier Fysiotherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s en –systemen: Fysio Roadmap.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Na uw behandeling, worden de gegevens gedurende de wettelijke termijn zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen uw gegevens kan inzien.

Mier Fysiotherapie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van medische declaraties bij de desbetreffende zorgverzekeraar;
 • Het verzorgen van terugkoppeling naar uw huisarts en/of specialist middels zorgmail;
 • Het opvragen van verzekering bij vecozo.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Mier Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mier Fysiotherapie gebruikt voor haar website geen cookies of ander vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mier Fysiotherapie. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Ook kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging sturen naar info@mierfysiotherapie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u, ter bescherming van uw privacy, om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer,  Burgerservicenummer en MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart te maken. Mier Fysiotherapie zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u hierover contact met ons opnemen.

Vragen

Mocht u neer aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Mier Fysiotherapie
Rijpmakanaal 4
9617 CA te Harkstede
06 21 964 183
https://mierfysiotherapie.nl
info@mierfysiotherapie.nl